Privacy verklaring van leerling4leerling.nl 

Leerling4leerling.nl is een onderdeel van leraar.online en biedt bijlessen online aan. Om deze dienst te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het is voor ons belangrijk om duidelijk te vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten hierbij zijn. Dat regelen wij via deze privacyverklaring.

Organisatiegegevens
Leraar.online
Adres: Vlaslaan 5, 9244CG, Beetsterzwaag
Mobiel / WhatsApp: (06) 53923288
KvK: 68667361
IBAN: NL13RABO0318092697
BIC: RABONL2U
E-mail  info@leraar.online
Website: www.leraar.online

Welke persoonsgegevens verwerkt Leraar.online?
Van de leerlingen die voor onze diensten worden aangemeld en van hun ouder(s)/verzorger(s) verwerkt Leraar.online de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum van de leerling;
 • E-mailadres van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Telefoonnummers van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Schoolgegevens van de leerling (naam school, schooljaar, onderwijsniveau);
 • Naam en IBAN van de rekeninghouder; 

Van de docent(leerling) verwerkt Leraar.online de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Schoolgegevens van de docent(leerling) (naam school, schooljaar, onderwijsniveau);
 • Aanvullende gegevens met betrekking tot de identificatie voor de administratie (geboorteplaats,  BSN, type identificatiebewijs (bijvoorbeeld identiteitskaart of paspoort)
 • Naam en IBAN van de rekeninghouder;
 • Pasfoto (indien deze  is verstrekt);

Daarnaast verwerkt Leraar.online eventuele persoonsgegevens die u ons toestuurt in een e-mail, via een van de contactformulieren op onze website of in een telefoongesprek.

Met welke doelen verwerkt Leraar.online persoonsgegevens?
Leraar.online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw aanvraag om gebruik te maken van onze diensten in behandeling te nemen, om deze diensten aan u te leveren en om met u hiervoor een overeenkomst te sluiten;
 • Om u te informeren over onze diensten en over eventuele nieuwe diensten, informatieavonden en andere bijeenkomsten die wij organiseren;
 • Om uw vragen en verzoeken met betrekking tot onze diensten en onze website en uw gebruik daarvan te beantwoorden;
 • Om uw financiële gegevens en transacties te verwerken en beheren;
 • Om als besloten vennootschap te voldoen aan onze (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen;
 • Om onze financiële administratie, loonadministratie en personeelsadministratie te beheren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) verplichtingen;
 • Om eventuele geschillen met u te kunnen behandelen;
 • Om onze relaties met klanten en medewerkers te onderhouden;
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening in het oog te houden en te verbeteren;
 • Om onze diensten nog beter af te stemmen op uw behoeften.

Leraar.online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.
Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten en kunt u daarom geen gebruik maken van de diensten van Leraar.online.
In de AVG staan verschillende grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij baseren ons hierbij hoofdzakelijk op de grondslagen van de uitvoering van de overeenkomst en van de wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen uw gegevens (geanonimiseerd) worden verwerkt om te komen tot data-analyses waarmee Leraar.online haar diensten kan optimaliseren. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag van het gerechtvaardigde belang van Leraar.online. Leraar.online kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
Leraar.online verwerkt in sommige gevallen ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk eventueel door u verstrekte medische gegevens. Door u verstrekte medische gegevens verwerken wij alleen indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en voor zover deze informatie van belang is voor de uitvoering van onze diensten.

Wie verwerken uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de directie en/of geautoriseerde medewerkers van Leraar.online. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons online systeem. Leraar.online hanteert strenge beveiligingsnormen met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens, zodat medewerkers slechts toegang hebben tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en werkzaamheden. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.
Toegang tot alle persoonsgegevens is gelimiteerd tot de directie en de administratie van Leraar.online. De bijlesgevers van Leraar.online kunnen enkel de naam-, adres- en schoolgegevens inzien van de leerlingen op hun eigen locatie.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens slechts aan derde partijen voor zover dat nodig is voor de levering van onze diensten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebben. Gegevens die u ons toestuurt per e-mail of via een van de contactformulieren op onze site www.leraar.online  worden verwerkt door MijnDomein, onze e-mailprovider. MijnDomein is gevestigd in Nederland. Hoe MijnDomein omgaat met gegevens van derden is hier te lezen. Met alle overige derde partijen heeft Leraar.online verwerkingsovereenkomsten gesloten. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens door deze partijen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze gegevens ligt nog steeds bij Leraar.online.

Bewaartermijn
Leraar.online bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking van deze gegevens. Wij houden hiervoor een bewaartermijn aan van 24 maanden. Daarna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd indien u zich niet binnen deze termijn opnieuw bij ons inschrijft. Sommige persoonsgegevens moet Leraar.online wettelijk langer bewaren. Op basis van de fiscale wetgeving zijn wij namelijk verplicht om onze administratieve documenten en facturen gedurende zeven jaar te bewaren.
Leraar.online hanteert voor de persoonsgegevens van haar medewerkers een bewaartermijn van twee jaar nadat een medewerker uit dienst is gegaan. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke fiscale bewaarplicht van vijf jaar na het einde van het dienstverband, zoals de loonbelastingverklaring en de kopie van het identiteitsbewijs. Voor de loonadministratie, salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden geldt een wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Uw privacyrechten
U heeft diverse rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Leraar.online van u als betrokkene beschikt. Een overzicht van deze rechten staat hieronder. Mocht u een van deze rechten willen laten gelden, dan kunt u hierover contact met ons opnemen via info@leraar.online Om misbruik van uw gegevens te voorkomen, vragen wij u om zich, bij het doen van een verzoek hiertoe, te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie of scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Voor uw veiligheid adviseren wij u om op deze kopie of scan uw BSN en uw pasfoto af te schermen. Dit kunt u onder meer doen met behulp van de KopieID app van de Rijksoverheid.
Recht van inzage: u heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u bezitten en om deze gegevens (elektronisch) in te zien.
Recht op dataportabiliteit: u heeft recht op de overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die wij van u bezitten. Dit houdt in dat u aan ons kunt vragen om u een (elektronisch) overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij van u hebben, zodat u deze gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie die dezelfde of vergelijkbare diensten levert. Ook kunt u aan ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
Recht op rectificatie en aanvulling: indien de persoonsgegevens die wij van u bezitten onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze persoonsgegevens door ons te laten verbeteren of aanvullen.
Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u dit recht inroept, mag Leraar.online uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij zij als organisatie kan aantonen hiervoor een zwaarder wegend belang te hebben. Een dergelijk belang kan bijvoorbeeld zijn dat Leraar.online bepaalde persoonsgegevens moet bewaren wegens een wettelijke verplichting of nodig heeft voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
Recht op vergetelheid: het recht op vergetelheid houdt in dat Leraar.online onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens moet wissen op het moment dat u daar als betrokkene om vraagt. Hierop hebt u recht in de volgende gevallen: indien Leraar.online uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor zij deze verwerkt, indien u eerder gegeven uitdrukkelijke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken wilt intrekken, indien u bezwaar maakt tegen de verwerking (in het geval dat uw rechten als betrokkene zwaarder wegen dan de rechten van Leraar.online om deze persoonsgegevens te verwerken), indien Leraar.online uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of indien de wettelijk bepaalde bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken.
Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebt u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Leraar.online. Hierom kunt u verzoeken indien u persoonsgegevens die Leraar.online van u verwerkt niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat u deze gegevens later nog wilt opvragen. Verder hebt u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Leraar.online als de persoonsgegevens die wij van u bezitten mogelijk onjuist zijn. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan mag Leraar.online deze persoonsgegevens niet verder verwerken totdat duidelijk is of haar belangen als organisatie wel of niet zwaarder wegen dan die van u als betrokkene.
Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen indien u van mening bent dat Leraar.online niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u hierover een klacht heeft, kunt u met ons contact opnemen via info@leraar.online Indien wij er niet in slagen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Omdat wij de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk vinden, hebben wij diverse maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.
Op onze website www.leraar.online wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. Deze kunt u herkennen aan de toevoeging https:// aan het webadres en aan het hangslotje dat te zien is in de adresbalk van uw webbrowser. Dit betekent dat uw verbinding met onze website versleuteld is door middel van een beveiligingscertificaat. Dit geldt ook voor contactformulieren die u naar ons verstuurt via onze website. Onbevoegde derden kunnen de informatie die u in een contactformulier naar ons verstuurt niet zien.
Wij zorgen er ten slotte voor dat de beveiliging van onze website www.leraar.onlinesteeds up-to-date is, zodat uw gegevens goed beschermd blijven.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website worden opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet.
Leraar.online maakt op de website www.leraar.online gebruik van functionele en analytische cookies. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, om bezoekersstatistieken te meten en meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. De analytische cookies worden verzameld door Google Analytics en hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat er alleen anonieme informatie wordt verzameld. Via Google Analytics wordt dus geen informatie verzameld die tot u herleidbaar is, zoals een IP-adres. Er worden ook geen gegevens gedeeld met Google en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.
Voor meer informatie over het weigeren en het verwijderen van cookies, kunt u terecht op de site van de Consumentenbond.

Websites van derden
Op onze website www.leraar.online staan ook hyperlinks naar websites van derden. Op deze websites geldt de privacyverklaring van die websites, organisaties of diensten. Leraar.online is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van websites van derden. Wij adviseren u om het privacybeleid te bestuderen van de websites die u via onze website bezoekt.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@leraar.online.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Leraar.online behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u daarom om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De meest recente versie van onze privacyverklaring vindt u altijd op website www.leraar.online.